Hosted Power Servicevoorwaarden

1) Gebruiksbeleid

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het onderhouden van uw eigen account. U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten, bestanden, bijlagen of andere materialen ("Inhoud") de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de account waarvan dergelijke inhoud afkomstig is. Hosted Power behoudt zich het recht voor, maar aanvaardt niet de verantwoordelijkheid, om de inhoud op Hosted Power diensten te controleren of te beoordelen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het gedrag van alle gebruikers van uw account en alle inhoud die is gemaakt, verzonden, opgeslagen of weergegeven door, vanuit of binnen uw account tijdens het gebruik van Hosted Power diensten en voor alle gevolgen daarvan. U gaat ermee akkoord Hosted Power diensten alleen te gebruiken voor doeleinden die legaal en correct zijn en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke beleidsregels of richtlijnen. U gaat ermee akkoord dat u zich niet inlaat met enige activiteit die Hosted Power diensten of servers of netwerken verbonden met Hosted Power diensten verstoort of belemmert. U begrijpt dat enige illegale acties of diensten de account onmiddellijk kunnen beëindigen en geen restitutie zal worden gedaan. In geval van ernstige overtredingen zullen ook de juiste autoriteiten gecontacteerd worden.

2) Account Instellingen

Wij stellen uw account in nadat wij de betaling hebben ontvangen en wij en/of onze betalingspartner(s) de bestelling(en) hebben gescreend  voor het geval van fraude. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te voorzien van een e-mailadres dat niet @ het domein (en) is waaronder u zich aanmeldt. Als er ooit een probleem is met misbruik of als we contact met u moeten opnemen, zal het primaire e-mailadres in ons bestand voor dit doel worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het e-mailadres in uw bestand te allen tijde actueel en up-to-date is. Het verstrekken van valse contactinformatie van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. Indien u koos voor een gratis test van één van onze diensten, zal uw betaling worden teruggestort indien u ons ten laatste 3 dagen na de testperiode duidelijke indicaties bezorgt waarom onze dienst niet stabiel of performant genoeg was. In elk ander geval blijft de minimumkost minstens 1 maand.

3) Domein Verlenging

Domeinen worden standaard minstens 45 dagen van te voren automatisch verlengd tenzij u autorenewal heeft uitgeschakeld. Als u elke factuur tijdig betaalt, zou er nooit een domein moeten verlopen. 

De huidige status van alle domeinen wordt altijd getoond in het klantenportaal onder uw account. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de verlenging op tijd is gelukt. Mochten er problemen zijn neem dan contact op met ons support team.

4) Domein TOS

- Hosted Power of zijn partners registreren domeinen als een geautoriseerde registrar. Bij de levering en/of het beheer van domeinnamen is Hosted Power in de relatie tussen de klant en degenen die belast zijn met het beheer van de centrale database sites slechts een bemiddelaar en heeft geen invloed op de vraag of de klant de aangevraagde domeinen kan toewijzen en/of vrij van rechten zijn. Hosted Power is hiervoor verantwoordelijk en respect voor het voortbestaan van het domein is geen garantie.

- De klant verbindt zich ertoe te garanderen dat de aanvraag voor de registratie van de domeinnaam en het beoogde gebruik van het domein de rechten van derden niet aantast, dat de registratie geen andere praktische of juridische belemmeringen in de weg staat, dat de gekozen naam niet in strijd is met de goede zeden en dat de registratie geschiedt volgens de richtlijnen van de desbetreffende registry. Verplichting tot verificatie van het keysysteem bestaat niet.

- De verschillende domeinen worden beheerd door een veelheid van verschillende, meestal nationale organisaties (registries).Elke organisatie die domeinen toekent heeft verschillende eisen voor de registratie en administratie van domeinen, en de procedures in domeinnaam geschillen. Hosted Power is verplicht om dit beleid door te geven aan hun klanten. Voor zover domeinen het onderwerp zijn van het contract, worden dus aangevuld met de juiste toekenningsvoorwaarden van elke organisatie als onderdeel van het contract. De klant erkent dat in dat de registratie van een domein kan worden geannuleerd op elk gewenst moment voor het schenden van de richtlijnen van de Registry.

- De klant erkent verder dat de voorwaarden de registratie van het betreffende register van tijd tot tijd kunnen wijzigen, en stemt ermee in zich hierover voortdurend te informeren. Hosted Power zal informatie verstrekken over belangrijke wijzigingen in hun nieuwsbrieven.

- Door een domein te registreren en/of over te dragen machtigt de klant Hosted Power, alle updates, die hij uitvoert via Hosted Power (bv DNS Updates, WHOIS-Updates of andere domein configuratie) in zijn naam rechtstreeks en in real-time uit te voeren naar de respectieve registry.

5) Betaling

De totstandkoming van deze dienst is afhankelijk van de ontvangst door de Hosted Power van alle verschuldigde kosten. Latere betalingen zijn verschuldigd op de verjaardag van het contract voor de dienst van die maand/jaar. De dienst zal onderbroken worden op rekeningen die 1 week achterstallig zijn door opschorting of opzegging. Hosted Power kan de dienstverlening tijdelijk weigeren of de overeenkomst beëindigen indien de Abonnee de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt. Een dergelijke beëindiging of ontzegging ontslaat de Abonnee niet van de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle verschuldigde kosten, vermeerderd met redelijke rente en eventuele incassokosten. Voor rekeningen die niet op de vervaldatum zijn betaald, kunnen extra administratiekosten en boetes in rekening worden gebracht. De Abonnee aanvaardt dat het verzorgen van tijdige betaling aan Hosted Power zijn verantwoordelijkheid is, en gaat ermee akkoord dat Hosted Power niet aansprakelijk is voor enige schade veroorzaakt door onderbreking of beëindiging van de Service. Indien de Abonnee 1 week na de vervaldatum van de factuur nog niet heeft betaald, kan Hosted Power de hulp van een derde incassobureau inroepen en de verschuldigde bedragen aan hen overmaken. De Abonnee stemt in met betaling van alle achterstallige vergoedingen, met inbegrip van boetes, en met betaling van alle extra kosten die door het innen van de vergoedingen worden veroorzaakt. 

6) Verzoek tot annulering

Contracten worden elke factuurperiode (Jaar/Maand/...) automatisch verlengd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In uw belang reserveren wij altijd voldoende ruimte en resources voor uw hostingbehoeften. Bovendien moeten we sommige kosten zelf vooraf betalen (Domeinregistratie etc). Verzoeken tot opzegging van diensten dienen daarom schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van minstens 14 dagen en verstuurd te worden naar sales@hosted-power.com of via de post. U zou echter altijd kort na het verzoek een schriftelijke bevestiging moeten ontvangen. Indien u geen antwoord/bewijs van het annuleringsverzoek heeft, blijft het contract te allen tijde geldig. Om annulering te laten slagen, moet de Abonnee alle openstaande facturen aan de Hosted Power hebben betaald. De Klant erkent dat annulering tot gevolg zal hebben dat alle gegevens die zijn opgeslagen op de geannuleerde dienst(en) permanent zullen worden gewist.

7) Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en komt uitdrukkelijk overeen dat Hosted Power niet aan u verplicht zal zijn voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van voorbeeld, met inbegrip van maar niet van  beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen als gevolg van: (I) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van Hosted Power diensten ; (II) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; of (III) enige andere kwestie met betrekking tot Hosted Power diensten. U begrijpt en komt er uitdrukkelijk overeen dat, bewijzend een andere bepaling in de overeenkomst die op zich bezwaar is, de maximale gemengde geldelijke aansprakelijkheid van Hosted Power en haar agenten, leveranciers , werknemers of gelieerde ondernemeningen in verband met de Hosted Power diensten, onderwelke wettelijk theorie dan ook ( met inbegrip van contractbreuk , onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en inbreuk) niet hoger zijn dan de (terugkerende) vergoeding voor de diensten die het onderwerp zijn van de claim op het moment van het optreden van de gebeurtenissen die aanleiding geven tot de claim.